กองทุนภาควิชาสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่